نمونه کارها

تعدادی از پروژه های انجام شده ‌: آستان قدس رضوی- شهـرداری مشهـد - شـرکـت تـوس گستـر- شـرکـت عمـران شهـر جـدیـد بینـالـود- شـرکـت فـلات تـوس-  مـاشیـن سازی اراک- شـرکـت آچیـلان در ( اصفهـان 1386 ،اهـواز 1386، دبـی 2007 ) - مجتمـع تجـاری المـاس شـرق- مجتمـع تجـاری پـرومـا - جـواهـری افشـار - تـوشیبـا - گـروه کـارخـانجـات سیـم و کــابــل مشهــد ( مشهــد 1386 و اصفهــان 1387 و  تبــریــز 1387 و شیــراز1387 )- گروه کارخانجات برق و قـدرت خـراسـان(مشهـد1386 و اصفهـان 1387  و تبـریـز 1387 و شیـراز 1387)- گـروه کـارخـانجـات متال کابل - شعاع الکتریک - شرکت کابل مسین - شرکت الکتـریـک خـراسـان - سـازمـان اقتصـادی کـوثـر -  پـدیـده شـانـدیـز - شرکت نادریان فرد، کلوچه نادری -  نستلـه - سـن ایـچ  -  ردبـول- شیبـا - روغـن نبـاتـی سـه گـل خـراسـان (مشهـد 1386 و 1387 - بستنــی دقــت ( طــلاب )- بستنــی دایتــی - شــرکــت فــراکــار (مشهـــد 1386 و1387)- شـــرکـــت جهـــان روف رایـــان - کلینیـــک ساختمانـی آرک - شـرکـت مـوج پیشتـاز- شـرکـت زیتـون رایـانـه- شـرکـت آرمـان رایـانـه - پـرشیـا صنعـت الکتـرونیـک - آب انـارملـس-  شرکت اسپاد- آرتونـت- شـرکـت صنـایـع  چـوبـی رز- بـازرگـانـی عـابـدیـن زاده - شـرکـت مهنـدسـی بخـار شعلـه- شـرکـت نیکسـان آسیـا ( المپـوس) ( مشهـد 1388,1387  وتهـران 1388 وتبـریـز 1388 )-  شـرکـت چینـی بهـداشتـی مـرواریـد- شـرکـت مـرغـداران طــوس-شـرکـت مـرغ مـادر دیـزبــاد - شــرکــت مــرغــک - شــرکــت داده پــردازی پــویــا - کــامپیــوتــراداری پــارس - مشهـد پمـپ- شـرکـت یــزد پــولیکــا (مشهــد 1386 و 1387 و1388 و تهــران 1387)- شــرکــت سیتــارا- شــرکــت کیمیــا رشــد گـرگـان- شـرکـت شهـرکهـای صنعتـی خـراسـان ( مشهــد 1385 و1386)- شــرکــت سهــامــی تــولیــدی و صنعتــی فضــل نیشــابــور -شـرکـت پیشگـامـان تـاسیسـات خـاورمیـانـه - گـروه کـارخـانجـات پـولاد پـویـش- شـرکــت فنــاوری صنــایــع غــذایــی و بیــوتکنــولــوژی شمـال شـرق کشـور -  شـرکـت آرمـان گلپـای گلپـایگـان - شـرکـت کــاشــی فیــروزه مشهــد (مشهــد 1384 و 1385 و 1386 و 1387 تهران 1385و 1388 اصفهان 1387و1388 وتبریز 1387و 1388 )- شرکت سیروس مهر (مشهد 1385و تهران 1386وخوزستان1387)-شـرکـت شیـرهـای سـاختمـانـی و صنعتـی ایـران KWC (مشهــد 1386, 1387 ) - شــرکــت الکتــرود یــزد - شــرکــت روغــن نبـاتـی یگــانــه خــزر (مشهــد1385، گــرگــان1386، رشــت 1386 ، آمــل 1386)- شــرکــت کیمیــا فــام - گــروه تــولیــدی همگــام ( تخــم مــرغ همگــام )- شــرکــت آزمــایشگــاه رنــگ پــارشمینــه- قــالــی سلیمــان - شــرکــت اسکــانیــا - شــرکــت تــدبیـــر گستـــر- پیتـزا تـوکـا- شـرکـت پـارت لاستیــک- گــروه کــارخــانجــات لعــاب مشهــد ( تهــران 1386 و1387 )- لامــپ مهتــاب ( مشهــد  1386 و 1388 ) - شـرکـت ولـوو- شـرکـت ســانیــر- شــرکــت ایســاتیــس- شــرکــت قــارچ سپیــد چتــر آسیــا- شــرکــت مــاشیــن ســازی لامکــن - شــرکــت رنــگ ارکیــده - بــازرگــانــی اردلان- شــرکــت چینــی آلات بهــداشتــی نــویــن ســرام - شــرکــت دوربینهــای CANON (مجتمـع تـابـان)- شـرکـت فــراورده هــای شیمیــایــی هــف -  شــرکــت بــازرگــانــی تــابــان - شــرکــت بــازرگــانــی تــوحیــد - شــرکــت کـاروانـدیشـه ( ابارا)- شـرکـت کـاشـی وسـرامیـک پـاسـارگـاد (آپـادنـا سـرام)- شـرکـت کـاشـی ربـاط میبـد - شـرکـت نـویـن تجــارت پــارسیــان- شـرکـت لـوازم خــانگــی عــرشیــا - شــرکــت تــدارکــات صنــایــع ایــران - شــرکــت کــارگــزاری مهــر آفــریــن - فــروشگــاه عطــر LUZI.- فروشگاه میلادوپز ( پروما ) - فروشگاه کفش دیور (سجاد ) -  فروشـگاه کمـبریج ( سجاد ) - آب انار ملس (طرقبه و گرگان) - فروشگاه ماه رخ ( سجاد )- فروشگاه استایل ( سجاد )